an education that engages students with culture & community

CHƯƠNG TRÌNH HỌC SINH PHỔ THÔNG MỚI

Trường Hiến chương Nghệ thuật Dân gian–Kho tàng Văn hoá
Chương trình MỚI!  Hiện nhận đơn ghi tên xin học!

 

Ghi tên vào Chương trình Học sinh Mới Bậc Trung học Cơ sở bằng cách nào:

  • Nộp Mẫu Dự định Ghi tên Xin học kèm theo tờ thông tin thêm nhiệm ý.
  • Gọi hay đến trường FACTS để lấy Mẫu Dự định Ghi tên Xin học. Cũng có thể tìm thấy trên mạng của trường.
  • Hạn cuối để có tên trong cuộc xổ số nhận học là ngày 1 tháng 5, 2017.
  • Những mẫu đăng ký xin học trường nhận được sau ngày 1 tháng 5, 2017 sẽ cho vào danh sách dự khuyết theo thứ tự nhận đơn.

Về Chương trình Học sinh mới:

  • Học sinh sẽ được đặt vào lớp với các học sinh ESOL Vỡ lòng để tiếp tục các môn học căn bản
  • Học sinh sẽ nhập vào Cộng đồng Chung Trường FACTS rộng lớn và cùng ăn trưa, ra chơi, và chọn lớp nhiệm ý như các bạn trung học cơ sở khác.
  • Chương trình giảng dạy sẽ chủ vào các học sinh bắt đầu học vỡ lòng tiếng Anh.
  • Chương trình giảng dạy này sẽ không hợp cho các học sinh biết nhiều tiếng Anh hơn căn bản nhất.
  • Những học sinh ESOL không phải là học sinh ESOL vỡ lòng (có điểm thi trắc nghiệm WIDA ACCESS 1–2,9) cần ghi tên xin nhận vào các lớp bình thường (khác học sinh mới). [Cuộc xổ số nhận học tới vào Tháng Hai 2018]

 

TRƯỜNG HIẾN CHƯƠNG FACT

THÔNG TIN VỀ ƯU TIÊN GHI DANH CHO HỌC SINH ESOL VỠ LÒNG

 

Trường FACTS đang khởi đầu một chương trình mới cho Người học tiếng Anh Vỡ lòng thuộc các Lớp 6, 7 và 8.  Trường FACTS hy vọng có số học sinh gồm 25 người học tiếng Anh vỡ lòng năm thứ 1, 50 người học tiếng Anh vỡ lòng năm thứ 2 và 3, và 100 người học tiếng Anh vỡ lòng sang năm thứ 4.  Để cố gắng đạt được các chỉ tiêu này, trường FACTS đề ra ưu tiên theo học cho các học sinh ESOL vỡ lòng.  Dưới đây là phần giải trình các ưu tiên và cách học sinh có thể hội đủ tư cách theo học.

 

Ai cần ghi tên vào Chương trình này?

Chương trình Học sinh Mới dành cho những Người học tiếng Anh Vỡ lòng các Lớp 6, 7, 8.  Chương trình được thiết kế cho học sinh không biết hoặc biết rất ít tiếng Anh.  Học sinh trong chương trình này sẽ được đặt vào các lớp học chung với học sinh Vỡ lòng ESOL trong gần trọn ngày, kể cả trong giờ dạy các môn học căn bản. Thiết kế và tài liệu học trình sẽ chủ vào những học sinh bắt đầu học tiếng Anh và không hợp với học sinh biết nhiều tiếng Anh cơ bản hơn.  Học sinh ESOL đã không còn ở bậc học sinh ESOL vỡ lòng nên ghi tên xin nhập học các lớp học bình thường ở trường FACTS (không còn là người mới đến).

 

Ưu tiên cho Người học tiếng Anh Vỡ lòng

Để hội đủ tiêu chuẩn được ưu tiên này, một học sinh phải đang học Lớp 6, 7 hay 8 ở bậc ESOL 1 đến 2,9 của kỳ thi trắc nghiệm WIDA ACCESS hay W-Apt (hoặc tương đương trong một cuộc thi trắc nghiệm Thông thạo tiếng Anh khác).

 

Làm Sao để Con tôi được Duyệt vào diện Ưu tiên này?

Những phụ huynh muốn con em mình được duyệt vào diện ưu tiên này chỉ cần nộp thêm các thông tin vào đơn Dự định Ghi tên học.  Nộp những thông tin này hoàn toàn tự nguyện. Thông tin này sẽ không dùng để kỳ thị học sinh nào.  Không điền những thông tin yêu cầu này không làm cho học sinh nào bị loại mất chỗ trong cuộc xổ số nhận học.  Những học sinh mà phụ huynh không nộp những thông tin thêm sẽ vẫn được vào xổ số nhận học, nhưng không được ưu tiên này.

 

Phụ huynh được chào mừng, nhưng không bắt buộc, phải cung cấp các sổ điểm ESOL để xác định bậc ESOL của cháu.  Trường FACTS sẽ cố gắng xác định tình trạng ESOL của học sinh ở trường cháu đang theo học hay hồ sơ giáo dục của tiểu bang.

 

Phụ huynh Phải Cung cấp Thông tin Chính xác

Những thông tin ghi trong Mẫu Dư định Ghi tên Xin học phải chính xác.  Nếu một học sinh được ưu tiên vì thông tin không chính xác, học sinh ấy sẽ bị mất chỗ, và bị đặt lại vào danh sách dự khuyết.

 

Thông tin về Chính sách Không kỳ thị

Trường FACTS không kỳ thị dưới bất cứ hình thức nào trong các chương trình hoặc hoạt động vì chủng tộc, màu da, xuất xứ, khuyết  tật, giới tính hay tuổi tác.